مطالب توسط خانم صابر ماهانی

افزایش نفوذ حزب‌الله؛ تحليل رویترز از موفقیت در سوریه و دولت جدید لبنان

رویترز افزود: با افزایش نفوذ حزب‌الله، سعودی تمرکزش بر مناطق دیگر منطقه را بر تمرکزش بر لبنان جایگزین کرد و همین موضوع جایگاه برخی گروه‌ها در لبنان که از حمایت عربستان سعودی برخوردار بودند، تضعیف کرد. حزب‌ مسیحی القوات‌اللبنانیه (سمیر جعجع) متحد الحریری و مخالف سرسخت حزب‌الله ناچار شد امتیازهای زیادی در بحث‌های سیاسی نه […]